SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
5
1
6
9
1
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Thứ Tư, 08/07/2020, 21:25
Đảng ủy Sở TTTT ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” lần thứ I năm 2018  (09/05)
Nhằm tổ chức hoạt động kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018) và hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018); đồng thời, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 06/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trở thành nội dung học tập và rèn luyện thường xuyên của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Thông tin và Truyền thông (TTTT) tỉnh Bạc Liêu, Đảng ủy Sở TTTT ban hành Kế hoạch số 80-KH/ĐU ngày 27/4/2018 tổ chức Hội thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” lần thứ I năm 2018.
Đảng ủy Sở TTTT ban hành Kế hoạch tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018  (29/03)
Thực hiện Kế hoạch số 24-KH/ĐUK ngày 02/02/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh học tập chuyên đề năm 2018 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng, Đảng uỷ Sở Thông tin và Truyền (TTTT) thông ban hành Kế hoạch số 74-KH/ĐU ngày 22/3/2018 tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.
Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh ban hành Kế hoạch học tập chuyên đề năm 2018 và học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng  (27/02)
Ngày 02/02/2018, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 24-KH/ĐUK về học tập chuyên đề năm 2018 và học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng.
Quy định mới về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên  (22/01)
Ngày 03/01/2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành quy định công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên.
Sở Thông tin và Truyền thông sinh hoạt học tập tư tưởng Hồ Chí Minh lồng ghép triển khai văn bản pháp luật  (07/01)
Ngày 05/01/2018, Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức buổi sinh hoạt định kỳ về học tập và làm theo đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh. Đây cũng là lần đầu tiên Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lồng ghép sinh hoạt về học tập và làm theo đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh với triển khai văn bản pháp luật.
Hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2018 "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"  (26/12)
Ngày 20/11/2017, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành hướng dẫn Số 52-HD/BTGTW về học tập chuyên đề năm 2018 "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện việc Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh tại các đơn vị được chọn làm điểm  (16/10)
Nhằm đưa việc học tập là làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và của từng cán bộ đảng viên và người lao động, ngày 03/10/2017, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh ban hành Kế hoạch số 20-KH/ĐUK triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 07/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” tại các đơn vị được chọn làm điểm.
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  (13/06)
Qua hơn 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII), Chỉ thị số 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XV) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã có nhiều chuyển biến, các cấp ủy, người đứng đầu tích cực triển khai thực hiện, đã có nhiều mô hình mới, cách làm hay, có hiệu quả… Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương, đơn vị chậm hoặc chưa triển khai thực hiện hết các nhiệm vụ mà Tỉnh ủy đã chỉ đạo năm 2017.
Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ  (13/06)
Chủ tịch Hồ Chí Minh là một vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam. Người đã sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Người luôn chăm lo công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, trong đó, Người đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về Văn hóa ứng xử nơi công sở  (18/05)
Bàn về văn hóa, Chủ tịch Hồ Chí Minh có cách diễn đạt giản dị: “Vì lẽ sinh tồn cũng như vì mục đích cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày về mặc, ăn, ở và các phương tiện, phương thức sử dụng toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hóa”.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày