SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
3
8
5
3
4
Học tập và làm theo tư tưởng HCM Thứ Năm, 11/07/2013, 14:15

Phong cách dân chủ của Hồ Chí Minh: Tấm gương sáng để học tập và làm theo

Phong cách Hồ Chí Minh là những giá trị đặc trưng mang đậm dấu ấn của Người, thể hiện xuyên suốt trong mọi hành động của cả cuộc đời cách mạng, phấn đấu hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân. Đó là những nét riêng trong phong cách tư duy, phong cách ứng xử, phong cách diễn đạt, phong cách sinh hoạt..v.v... Riêng trong làm việc, phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Người luôn là tấm gương sáng để các thế hệ noi theo.
Nói đến phong cách dân chủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là nói đến sự tôn trọng tập thể, tranh thủ và phát huy ý kiến, sáng tạo của nhiều người; không áp đặt, độc đoán chuyên quyền... Chủ tịch Hồ Chí Minh là người rất quý trọng dân chủ, trân trọng dân chủ, coi dân chủ là một giá trị của sự phát triển tiến bộ xã hội, Người nói: “Dân chủ là của cải quý báu nhất của nhân dân, thực hành dân chủ là chìa khóa vạn năng để giải quyết mọi khó khăn”.
Phong cách dân chủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ thực hành dân chủ cho nhân dân, đến thực hành dân chủ trong Đảng, trong tổ chức... là sự thể hiện nhất quán của tư tưởng, đạo đức vì Dân, vì Nước. Theo Người, một trong những điểm đạo đức mà người đảng viên phải giữ gìn cho đúng, đó là “Hòa mình với quần chúng thành một khối, tin quần chúng, hiểu quần chúng, lắng nghe ý kiến của quần chúng”.
Từ đó có thể thấy, dân chủ trong tư tưởng Hồ Chí Minh chính là dân chủ quần chúng. Người quan niệm cái gì có lợi cho nhân dân, cho dân tộc là chân lý, và Người xem phục vụ nhân dân là phục tùng chân lý, làm công bộc cho dân là một việc làm cao thượng. Vì lẽ đó, cuộc đời hoạt động cách mạng của Người là một tấm gương mẫu mực về gần dân, hiểu dân, kính trọng dân và vì mục tiêu phục vụ nhân dân. Người nói: “Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta”. Người luôn căn dặn cán bộ: “quần chúng nhân dân là người làm ra lịch sử, làm nên thành công của cách mạng, là người chủ đất nước; mỗi đảng viên, cán bộ ở bất cứ cương vị nào, làm công việc gì đều phải “vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.
Phong cách dân chủ của Hồ Chí Minh xuất phát từ tình thương yêu bao la và niềm tin tưởng vô tận đối với quần chúng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với quần chúng một cách tự nhiên, bình dị, nhân ái bao la, quan tâm, tôn trọng và đồng cảm. Dựa vào quần chúng để lãnh đạo, quản lý, nhằm phục vụ lợi ích quần chúng. Trong hoạt động cách mạng cũng như trong cuộc sống đời thường, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhìn thấy sức mạnh và sự sáng tạo vô cùng to lớn của quần chúng nhân dân. Người từng nói: Dân ta rất thông minh, biết giải quyết mọi công việc một cách nhanh chóng mà nhiều cán bộ nghĩ mãi không ra, “Nếu lãnh đạo khéo thì việc gì khó khăn mấy và to lớn mấy, nhân dân cũng làm được”. Đó là kết quả tổng kết từ thực tiễn cách mạng rất sâu sắc:muốn thành công, phải không ngừng học dân, phải gắn bó mật thiết và có niềm tin vô tận với nhân dân.
Phong cách dân chủ của Hồ Chí Minh là dân chủ có sự lãnh đạo của Đảng. Theo Người, khi đề ra đường lối, chính sách, giải quyết nhiệm vụ chính trị, cần phải học ở dân chúng, phải hỏi dân chúng, phải hiểu dân chúng và phải dùng kinh nghiệm của dân chúng để bồi đắp thêm cho kinh nghiệm của mình. Tuy nhiên, dân chủ của quần chúng nhân dân phải có sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối và thống nhất của Đảng theo nguyên tắc dân chủ tập trung, tập thể lãnh đạo - cá nhân phụ trách. Phong cách dân chủ phải gắn với vai trò chịu trách nhiệm của cá nhân. Dân chủ càng rộng rãi, thì trách nhiệm của cá nhân càng lớn, càng tập trung; trách nhiệm cá nhân phải thể hiện được bản lĩnh dám làm, dám chịu trách nhiệm, không đùn đẩy cho tập thể; người đề ra quyết định phải chịu trách nhiệm với những quyết định của mình. Quyền của dân bao giờ cũng phải gắn với nghĩa vụ của dân, không thể tách rời. Đối với cán bộ, đảng viên, theo Người, dân chủ trong Đảng, tức là đảng viên có quyền, nhưng phải nghiêm túc thực hành kỷ luật Đảng. Việc thực hiện nghiêm túc kỷ luật Đảng cũng là đạo đức của người đảng viên.
Có thể khẳng định rằng, phong cách dân chủ Hồ Chí Minh là dân chủ có tư duy, có trí tuệ. Đó chính là nét đặc sắc, độc đáo tạo nên những đặc trưng giá trị mang đậm dấu ấn của Người. Đó là phong cách của một con người với nhân cách siêu việt, có Tâm trong sáng, có Đức cao đẹp, có Trí minh mẫn; phong cách của một lãnh tụ, một chiến sĩ cộng sản chân chính. Phong cách Hồ Chí Minh là tấm gương không chỉ làm chuẩn mực cho việc xây dựng phong cách người cán bộ cách mạng hiện nay mà còn bồi dưỡng nhân cách cho các thế hệ tương lai.
Hiện nay, với những thách thức, khó khăn trong công cuộc cách mạng công nghiệp hóa - hiện đại hóa của đất nước, càng đòi hỏi thế hệ tuổi trẻ song song với việc tăng cường nâng cao trình độ chuyên môn, phải thường xuyên chăm bồi, giáo dục và rèn luyện đạo đức cách mạng. Trong đó, kết quả to lớn từ cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc bồi dưỡng nhân cách và đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, công chức trong giai đoạn hiện nay.
                                                                                                 Nhật Huy

 


Số lượt người xem: 14431 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày