SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
5
1
7
6
4
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Thứ Sáu, 26/06/2015, 13:40

Kế hoạch về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015

Thực hiện Hướng dẫn số 61-HD/BTGTU ngày 05/01/2015 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu về việc học tập chuyên đề năm 2015: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”, Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 02-KH/ĐU ngày 01/6/2015 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015.

Việc tổ chức sinh hoạt học tập tập trung tại Hội trường của Sở (trong ngày làm việc vào cuối tháng), do 03 chi bộ trực thuộc Đảng bộ luân phiên tổ chức thực hiện dưới sự chủ trì của Bộ phận giúp việc Đảng ủy Sở. Năm 2015, việc tổ chức sinh hoạt thực hiện theo các nội dung trọng tâm:

- Quán triệt các nội dung học tập và làm theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh; lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, quán triệt các chủ đề làm theo và nội dung học tập của chuyên đề năm 2015; duy trì việc sinh hoạt học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 07-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- Các chi bộ, đoàn thể, các đơn vị thuộc Sở cần tiếp tục quán triệt cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nắm vững và hiểu được ý nghĩa việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy đưa ra 12 chủ đề làm theo; đồng thời, cần phân tích làm rõ nội dung công việc theo 12 chủ đề cho phù hợp với đặc điểm từng chi bộ, vào từng thời điểm cụ thể.
- Các chi bộ, đoàn thể, các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở cần tiếp tục nỗ lực phát động và chỉ đạo quyết liệt một số phong trào trọng tâm, như: Nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức đối với công việc, năng động, sáng tạo, có năng suất, chất lượng, hiệu quả; chăm lo cho gia đình chính sách, người có công; chăm lo cho người nghèo, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan tham gia; thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 3 về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hành tiết kiệm; nâng cao tính tổ chức kỷ luật của cán bộ, công chức, nói và làm theo đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm việc đăng ký các công trình, phần việc, nhất là những vấn đề trọng tâm của cơ quan, đơn vị.
- Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt thực hiện nghiêm 07 nội dung quy định trách nhiệm nêu gương trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Quy định số 101-QÐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, cụ thể: Về tư tưởng chính trị; về đạo đức, lối sống, tác phong; về tự phê bình, phê bình; về quan hệ với nhân dân; về trách nhiệm trong công tác; về ý thức tổ chức kỷ luật; về đoàn kết nội bộ.
Đợt sinh hoạt học tập tháng 12/2015, giao cho Đoàn Thanh niên của Sở chủ trì, tổ chức sinh hoạt theo hình thức hái hoa dâng chủ về nội dung của chuyên đề năm 2015./.
Thời Nhiệm (tổng hợp)

Số lượt người xem: 1874 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày