SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
5
1
5
0
7
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Thứ Ba, 25/10/2016, 10:30

Kế hoạch tuyên truyền về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 24-KH/TU ngày 23/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch tuyên truyền về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh.

Với yêu cầu tuyên truyền thường xuyên, liên tục, có hệ thống; hình thức phong phú, sinh động, cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí và các cơ quan báo chí cần tập trung tuyên truyền về một số nội dung quan trọng như sau:

Khẳng định kết quả quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị (khóa XI) và Chỉ thị số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV) về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Hệ thống quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân; về quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; về xây dựng, phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; về đạo đức cách mạng; về chăm lo, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; về xây dựng Đảng…

Các quan điểm và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, dân tộc lên trên tất cả; hết lòng, hết sức phục vụ tổ quốc, phụng sự nhân dân, tận trung với nước, tận hiếu với dân; hết lòng yêu thương đồng bào, đồng chí, yêu thương con người; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, thật sự là công bộc của nhân dân, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội… Các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và hàng năm do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành.

Phong cách Hồ Chí Minh phản ánh những giá trị cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức của Người; phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, luôn gắn chặt lý luận với thực tiễn; phong cách làm việc dân chủ, khoa học, kỹ lưỡng, cụ thể, tới nơi, tới chốn; phong cách ứng xử văn hóa, tinh tế, đầy tính nhân văn, thấm đậm tinh thần yêu dân, trọng dân, vì dân; phong cách nói đi đôi với làm, đi vào lòng người; nói và viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; phong cách sống thanh cao, trong sạch, giản dị; phong cách quần chúng, dân chủ, tự mình nêu gương…

Phát hiện, biểu dương, cổ vũ cá nhân, tập thể tiêu biểu, có thành tích xuất sắc và những bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với tuyên truyền, biểu dương điển hình tiên tiến, xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt. Đấu tranh với các thế lực thù địch, phản động, cơ hội phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự nghiệp đổi mới của nước ta; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, bệnh hình thức, nói không đi đôi với làm.

Tuyên truyền về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các địa phương, cơ quan, đơn vị./.

Thời Nhiệm (tổng hợp)


Số lượt người xem: 1278 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày