SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
5
1
5
8
7
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Thứ Ba, 25/10/2016, 10:30

Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 06/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch triển khai quán triệt về mục đích, yêu cầu, nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 06/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Về tổ chức học tập, quán triệt các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Đảng ủy Sở tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 06/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chuyên đề “Vấn đề văn hóa trong Đảng”. Việc tổ chức sinh hoạt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tập trung tại Hội trường, do Đảng ủy Sở chủ trì và các chi bộ trực thuộc luân phiên chuẩn bị nội dung thực hiện.

Về xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Cấp ủy chi bộ trực thuộc phối hợp với lãnh đạo đơn vị hướng dẫn từng đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của Sở dựa vào “Năm chuẩn mực đạo đức của công chức, viên chức ngành Thông tin và Truyền thông” và các nội dung cơ bản, chủ yếu của 02 chủ đề “Toàn tâm, toàn ý với công việc được giao” và “Rèn luyện tư cách đạo đức cách mạng” để tự xây dựng kế hoạch cá nhân tự giác làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Về xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị: Nâng cao hơn nữa chất lượng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó yêu cầu các cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị cần nhận thức rõ trách nhiệm nêu gương, tự giác đi đầu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, theo tinh thần “tích cực học tập, nỗ lực làm theo”, tự giác xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện qua những việc làm cụ thể, thiết thực; với phương châm trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; học đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể.

Về xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Xác định việc xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, chỉ đạo những vấn đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc của cơ quan, đơn vị bảo đảm mang lại hiệu quả cụ thể, củng cố niềm tin của đảng viên và quần chúng; xây dựng, tổng kết và nhân rộng những điển hình tiên tiến về làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kết hợp giữa “xây” với “chống”, là nội dung đột phá và giải pháp quan trọng để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; làm cho đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; để tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong thực thi nhiệm vụ./.

Thời Nhiệm (tổng hợp)


Số lượt người xem: 1300 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày