SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
5
1
4
7
2
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Thứ Ba, 13/06/2017, 09:50

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Qua hơn 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII), Chỉ thị số 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XV) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã có nhiều chuyển biến, các cấp ủy, người đứng đầu tích cực triển khai thực hiện, đã có nhiều mô hình mới, cách làm hay, có hiệu quả… Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương, đơn vị chậm hoặc chưa triển khai thực hiện hết các nhiệm vụ mà Tỉnh ủy đã chỉ đạo năm 2017.

Để tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sao cho thiết thực và có hiệu quả cao hơn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị và các địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Các đảng ủy, cơ quan, đơn vị phải chỉ đạo duy trì cho được việc sinh hoạt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mỗi tháng 01 lần; nhất là sinh hoạt chuyên đề năm 2017 do Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Các đơn vị chuyên môn có nhiệm vụ liên quan với nhau thì phối hợp tổ chức hoặc dự sinh hoạt chuyên đề lẫn nhau để học tập, rút kinh nghiệm.
Thực hiện nghiêm việc xây dựng kế hoạch của tập thể và Bản đăng ký của cá nhân về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh kết hợp với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tất cả các đồng chí cấp ủy viên phải gương mẫu thực hiện trước, cuối năm lấy kết quả thực hiện Bản đăng ký là tiêu chí đánh giá phân loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.
Phải phát huy vai trò, trách nhiệm và sự gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, từng cơ quan, đơn vị trong việc học tập và làm theo học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khuyến khích công khai Bản đăng ký của Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND và thủ trưởng đơn vị để cán bộ, đảng viên noi theo và Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân giám sát.
Mỗi cấp, mỗi ngành phải chọn điểm chỉ đạo và xây dựng mô hình “làm theo Bác” để rút kinh nghiệm nhân rộng; mỗi địa phương, đơn vị phải sáng tạo trong việc tổ chức thực hiện, không rập khuôn máy móc và chỉ chờ hướng dẫn của cấp trên. Năm 2017, Tỉnh ủy tiếp tục chọn đảng ủy Công an tỉnh, Huyện ủy Vĩnh Lợi và Cục thuế tỉnh chỉ đạo điểm.
Các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy xem xét tổ chức tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ năm 2017, Tỉnh sẽ tổ chức tuyên dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.
Các cơ quan thông tin đại chúng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường thời lượng tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là những điển hình làm tốt để cán bộ và nhân dân học tập, noi theo.
Tỉnh ủy xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cần tập trung thực hiện trong năm 2017 và những năm tiếp theo, đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị và các địa phương triển khai thực hiện tốt và kịp thời báo cáo kết quả về Tỉnh ủy để nắm và tiếp tục chỉ đạo trong thời gian tới./.

Thời Nhiệm (tổng hợp)


Số lượt người xem: 577 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày