SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
6
0
1
2
0

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG 

CỔNG TTĐT CỦA THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 Ngày 16/12/2013, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông ra Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động Cổng TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu với những nội dung như sau:

Chương I

 QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

            1. Quy chế quy định việc quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin lên Cổng TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu.

2. Quy chế này áp dụng cho các đơn vị thực hiện và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành thông tin và truyền thông tỉnh Bạc Liêu.

Điều 2. Chức năng, tên gọi và địa chỉ

            1. Chức năng:

            a) Thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực: báo chí; xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và Internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin; điện tử; phát thanh và truyền hình; thông tin đối ngoại; cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông; thực hiện quảng cáo và xuất bản phẩm trên mạng Internet (gọi tắt là thông tin trên mạng) của tỉnh Bạc Liêu. Đồng thời là một kênh thông tin quan trọng cung cấp thông tin về các hoạt động quản lý nhà nước của ngành thông tin và truyền thông;

            b) Thông tin phổ biến các văn bản pháp luật;

            c) Triển khai hoạt động dịch vụ công của Sở Thông tin và Truyền thông;

            d) Tổ chức hỏi đáp pháp luật trên mạng.

2. Tên gọi: Cổng thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu.

3. Địa chỉ: http://stttt.baclieu.gov.vn

Chương II

CUNG CẤP VÀ CẬP NHẬT THÔNG TIN, DỮ LIỆU

Điều 3. Nội dung thông tin, dữ liệu được cập nhật

Thông tin, dữ liệu được cập nhật trên Cổng TTĐT bao gồm các nội dung sau:

1.Giới thiệu chung về Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị trực thuộc (quá trình hình thành và phát triển, các thành tựu đạt được, chính sách và chủ trương, định hướng phát triển, tổ chức bộ máy quản lý và điều hành ,…);

2. Các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản có liên quan đến hoạt động của ngành thông tin và truyền thông;

3. Các tin tức sự kiện nổi bật về hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị trực thuộc;

4. Danh sách tiếp nhận và kết quả giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông;

Điều 4. Các hành vi nghiêm cấm khi vận hành Cổng TTĐT

            1. Lợi dụng cung cấp thông tin nhằm mục đích:

            a) Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;

b) Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc;

            c) Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định;

            d) Đưa các thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức; danh dự, nhân phẩm của cá nhân;

            đ) Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;

            e) Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp trên Internet của tổ chức, cá nhân;

            2. Cản trở trái pháp luật về việc cung cấp và truy cập thông tin hợp pháp, việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Internet của tổ chức, cá nhân.

            3. Cản trở trái pháp luật hoạt động của hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”, hoạt động hợp pháp của hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

            4. Sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã của tổ chức, cá nhân; thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.

            5. Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tạo, cài đặt, phát tán phần mềm độc hại, viruts máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin tạo lập công cụ tấn công trên Internet và vi phạm các quy định tại Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.  

6. Sử dụng những thông tin, hình ảnh của cá nhân vi phạm các quy định tại Điều 31, Điều 38 của Bộ Luật Dân sự.

7. Cung cấp thông tin vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ, về giao dịch thương mại điện tử và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Điều 5. Hình thức cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu

            Mọi thông tin, dữ liệu do các tổ chức, cá nhân gửi về Ban Biên tập được thực hiện theo các hình thức sau:

1. Các đơn vị thuộc Sở được giao nhiệm vụ cập nhật, trực tiếp cập nhật thông tin trên Cổng TTĐT, mục tin (kèm theo tập tin thông tin, dữ liệu điện tử).

2. Thống nhất chỉ sử dụng Bộ mã tiếng Việt Unicode, TCVN 6909 – 2001.

3. Thông tin, dữ liệu không tuân thủ theo quy định sẽ không được đăng. Các tổ chức cá nhân đã gửi thông tin, dữ liệu chưa đạt yêu cầu phải có trách nhiệm chỉnh sửa lại cho chính xác và phù hợp, sau đó gửi lại Ban Biên tập để duyệt và đăng tin.

Điều 6. Trách nhiệm phối hợp tổ chức, cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu của các đơn vị

1. Các đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời mọi thông tin, dữ liệu thuộc lĩnh vực do đơn vị quản lý cho Cổng TTĐT theo các chuyên mục được quy định.

2. Các văn bản pháp qui không thuộc loại tài liệu mật, cần phổ biến, phải ghi rõ trong mục nơi nhận: “Công bố trên Cổng thông tin điện tử”;

3. Mỗi đơn vị thuộc Sở có trách nhiệm theo dõi tiếp nhận xử lý các ý kiến góp ý, phản ánh của công dân trên Cổng TTĐT để báo cáo để Giám đốc Sở xem xét giải quyết.

4. Các tin, dữ liệu, hình ảnh được sưu tầm, trích dẫn… từ các nguồn thông tin, tài liệu của nơi khác phải ghi rõ nguồn gốc trích.

Điều 7. Thời hạn cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu

1. Các thông tin, dữ liệu được quy định tại Điều 6 của Quy chế này phải được duyệt và cập nhật lên mạng ngay sau khi nhận được từ các đơn vị, cá nhân gửi tới.

2. Các thông tin có tính thời sự phải được duyệt và cập nhật hằng ngày; Trường hợp tin, bài Ban Biên tập không duyệt đăng thì không trả lại cho tác giả.

3. Mọi sự thay đổi của nội dung các thông tin này phải được cung cấp kịp thời để công bố chính thức lên Cổng TTĐT.

Chương III 

CÔNG TÁC BIÊN TẬP 

Điều 8. Ban Biên tập Cổng TTĐT

1. Ban Biên tập Cổng TTĐT do Giám đốc Sở thành lập theo đề nghị của Chánh văn phòng Sở;

2. Ban Biên tập gồm: Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và thành viên.

Điều 9. Nhiệm vụ của Ban Biên tập Cổng TTĐT

1. Tiếp nhận, xử lý các thông tin, dư liệu do các đơn vị, cá nhân gửi tới được quy định tại Điều 7 của Quy chế này;

2. Biên tập, xử lý các thông tin theo từng chuyên mục, chuyên đề;

3. Hướng dẫn và phối hợp các đơn vị trong việc thu thập, biên tập và cung cấp thông tin, dữ liệu từ các đơn vị;

4. Tổng hợp ý kiến người truy cập; báo cáo và đề xuất kịp thời với lãnh đạo Sở và biện pháp xử lý; tổ chức trao đổi, thảo luận trên diễn đần của Cổng TTĐT;

5. Tổ chức mạng lưới cộng tác viên từ các đơn vị trong ngành Thông tin và Truyền thông để cung cấp thông tin về tình hình hoạt động của các đơn vị theo sự chỉ đạo của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

6. Hàng tháng, Ban Biên tập họp một lần; ngày, giờ do Trưởng ban quyết định.

Điều 10. Trách nhiệm của Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các Ủy viên Ban Biên tập.

1. Trưởng ban: trực tiếp duyệt các thông tin, dữ liệu và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông về các nội dung đưa lên Cổng TTĐT;

2. Phó Trưởng ban: Giúp Trưởng ban Biên tập phụ trách các lĩnh vực hoạt động của Cổng TTĐT theo phân công và ủy quyền của Trưởng ban Biên tập;

3. Các Ủy viên: thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin, biên tập và gửi tin, dữ liệu của đơn vị mình về Thường trực Ban Biên tập đảm bảo các yêu cầu về nội dung, thời han và hình thức cung cấp, cập nhật thông tin, dữ liệu theo quy định tại Điều 7 và Điều 9 của Quy chế này; chịu trách nhiệm kiểm tra và xuất bản tin lên Cổng TTĐT (sau khi Ban Biên tập duyệt).

Chương IV 

QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

 Điều 11. Quản lý Cổng TTĐT

1. Cổng TTĐT hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

2. Ban Biên tập Cổng TTĐT có trách nhiệm quản lý, bảo đảm Cổng hoạt động thường xuyên; mở rộng và phát triển cả nội dung và hình thức Cổng TTĐT; chịu trách nhiệm trước Giám đốc về những vấn đề liên quan đến Cổng TTĐT.

3. Mọi hoạt động của Cổng TTĐT phải tuân thủ các quy định của nhà nước về quản lý thông tin trên mạng Internet, các quy định khác của pháp luật, có liên quan và quy định của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

 Điểu 12. Nguyên tắc vận hành, sử dụng Cổng TTĐT

1. Việc vận hành, cung cấp thông tin, lưu trữ, sử dụng thông tin điện tử trên Cổng TTĐT phải tuân thủ các quy định của pháp luật về công nghệ thông tin, pháp luật về sở hữu trí tuệ, pháp luật về báo chí, xuất bản, bảo vệ bí mật nhà nước và các quy định quản lý Cổng TTĐT.

2. Khuyến khích việc sử dung Cổng TTĐT để nâng cao năng suất lao động; hỗ trợ cải cách hành chính, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

3. Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, công chức, viên chức và người lao động trong và ngoài ngành tham gia cung cấp và sử dụng thông tin điện tử trên Cổng TTĐT. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn pháp luật về thông tin điện tử, ngăn chặn những hành vi lợi dụng, gây ảnh hưởng tới an ninh, vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục, vi phạm các quy định của pháp luật.

Điều 13. Kinh phí hoạt động cảu Cổng TTĐT

1. Kinh phí hoạt động của Cổng TTĐT được chi từ ngân sách tỉnh cấp hàng năm bao gồm các khoản:

            - Trả thù lao đối với tin, bài, tác phẩm, thông tin được đăng tải trên Cổng TTĐT.

            - Chi bồi dưỡng kiêm nhiệm cho Ban Biên tập Cổng TTĐT.

            - Các khoản chi khác được Giám đốc duyệt theo đề nghị của Ban Biên tập.

2. Mức chi trả được áp dụng theo Quyết định 3183/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với việc cung cấp thông tin, đăng tải và điều hành hoạt động của Cổng Thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước.

Chương V

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 14. Khen thưởng

            Tập thể, cá nhân thực hiện tốt Quy chế này, có nhiều đóng góp cho hoạt động của Cổng TTĐT, tùy theo thành tích cụ thể, được khen thưởng theo quy định của Nhà nước.

Điều 15. Xử lý vi phạm

            Các đơn vị trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, chậm trễ, không cung cấp các thông tin cập nhật của đơn vị mình lên Cổng TTĐT hoặc cung cấp nội dung không chính xác sẽ chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở.

            Các tổ chức, cá nhân vi phạm Quy chế này và các quy định của pháp luật có liên quan thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật và của Giám đốc Sở.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 16. Trách nhiệm thi hành, sửa đổi và bổ sung

            Quy chế Cổng TTĐT có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Tất cả công chức, viên chức và người lao động các phòng, trung tâm thuộc sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh Quy chế này.

            Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc phản ánh kịp thời về Ban Biên tập Cổng TTĐT để tổng hợp, trình Giám đốc Sở xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.