SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
0
0
0
0
0
0

Quy chế hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu

Ngày 15/7/2011 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định số 1613/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu. Quy chế này bao gồm những nội dung sau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về tổ chức, quản lý và hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu (có địa chỉ trên Internet là: http://www.baclieu.gov.vn), bao gồm việc tiếp nhận, thu thập, biên tập, truy cập thông tin dữ liệu; cung cấp, trao đổi thông tin và dịch vụ hành chính công trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu.

2. Quy chế này áp dụng đối với các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể và UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Bạc Liêu (sau đây gọi là cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Bạc Liêu); các cơ quan báo chí, các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, cá nhân khai thác, trao đổi và sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu.

3. Các cơ quan, tổ chức khác có nhu cầu đưa thông tin lên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu chủ động phối hợp với Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu để thực hiện theo quy định.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu

1. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu là nơi tập hợp, truyền tải thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền.

2. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu có chức năng là công cụ giao tiếp hai chiều giữa các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Bạc Liêu với các tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu; đồng thời thực hiện cung cấp thông tin, các dịch vụ hành chính công, thúc đẩy cải cách hành chính.

3. Thông tin trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu được thể hiện bằng các hình thức: Văn bản, âm thanh, hình ảnh, video, đồ hoạ... Nội dung đăng tải bao gồm các cơ sở dữ liệu về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh được phép lưu hành trên Internet theo đúng quy định của pháp luật, nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị và chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, là kênh thông tin tuyên truyền, quảng bá, thu hút đầu tư thúc đẩy sự phát triển và hội nhập của tỉnh Bạc Liêu với cả nước, khu vực và thế giới.

Điều 3. Thông tin được sử dụng trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu

1. Giới thiệu về quê hương, con người Bạc Liêu.

2. Truyền tải các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của địa phương đến với nhân dân; công bố các thủ tục hành chính và cung cấp các dịch vụ công, đăng tải hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác của tỉnh.

3. Đăng tải tin tức thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế; thông tin quy hoạch, định hướng phát triển; thông tin về hoạt động đầu tư và xúc tiến đầu tư; thông tin quảng bá sản phẩm và dịch vụ (khi được sự cho phép của cấp có thẩm quyền).

4. Tập hợp các cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh.

5. Các thông tin khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Các cơ quan, đơn vị tham gia Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu

1. Các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Bạc Liêu.

2. Các cơ quan báo chí, các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, cá nhân (sau đây gọi tắt là các tổ chức, cá nhân).

Điều 5. Thẩm quyền quản lý Nhà nước đối với Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu

1. Sở Thông tin và Truyền thông giúp UBND tỉnh thống nhất quản lý Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu; điều hành hoạt động Ban biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện đưa thông tin lên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu theo đúng quy định.

2. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo và chịu trách nhiệm về hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu, ban hành Quy chế hoạt động của Ban biên tập, thành lập các tổ biên tập giúp việc cho Ban biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu, thực hiện chế độ nhuận bút cho tác giả, chủ sở hữu tác phẩm, thù lao cho các công việc có liên quan đến hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu theo đúng quy định.

Điều 6. Những hành vi bị cấm khi tham gia Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu

1. Lợi dụng Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu nhằm mục đích

a) Chống lại Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gây phương hại an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược, hằn thù dân tộc, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc.

b) Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác được pháp luật quy định.

c) Đưa các thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của công dân.

d) Lợi dụng Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu để quảng cáo, giới thiệu, mua bán hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật.

2. Gây rối, phá hoại hệ thống thiết bị và cản trở trái pháp luật việc quản lý, cung cấp, sử dụng các dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.

3. Đánh cắp và sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã và thông tin riêng của các tổ chức, cá nhân trên Internet.

Chương II

NGUYÊN TẮC, QUY TRÌNH CUNG CẤP, TIẾP NHẬN VÀ LƯU TRỮ THÔNG TIN TRÊN BẠC LIÊU PORTAL

Điều 7. Nguyên tắc, quy trình cung cấp, tiếp nhận và lưu trữ thông tin trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quy định tại Khoản 1 Điều 4 của Quy chế này có trách nhiệm phân công cán bộ thu thập, biên tập, xử lý, kiểm duyệt thông tin, cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực quản lý và hoạt động chuyên ngành của cơ quan, đơn vị mình lên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung và tính chính xác của các thông tin đưa lên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu.

2. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khi cung cấp thông tin, giao dịch trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu phải chịu sự kiểm duyệt của Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu.

3. Thông tin dạng văn bản của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đưa lên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu phải thống nhất sử dụng bộ mã tiếng Việt, phông chữ Unicode theo tiêu chuẩn TCVN 6909: 2001.

4. Mọi sự thay đổi về nội dung của các thông tin quy định tại Điều 3 Quy chế này phải được cung cấp, cập nhật kịp thời ngay sau khi nội dung thay đổi đã được người hoặc cấp có thẩm quyền quyết định.

5. Thời hạn lưu trữ thông tin trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu theo quy định hiện hành.

Chương III

TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

TRONG VIỆC QUẢN LÝ VÀ THAM GIA BẠC LIÊU PORTAL

Điều 8. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông

1. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu

2. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

a) Hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong cung cấp, quản lý, lưu trữ thông tin trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu. Thực hiện quản trị, đảm bảo các điều kiện cho việc đăng tải, lưu trữ thông tin trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu được thông suốt, hiệu quả, chất lượng.

b) Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp kỹ thuật, công nghệ phù hợp cho việc vận hành Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức lập kế hoạch nâng cấp mạng máy tính cơ quan đảm bảo hoạt động thông suốt, hiệu quả.

c) Lập dự toán kinh phí phục vụ cho công tác quản lý nhà nước và duy trì hoạt động đối với Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu (kể cả kinh phí chi trả nhuận bút, thù lao) theo quy định, thông qua Sở Tài chính trình UBND tỉnh.

3. Quy định chức năng, nhiệm vụ và Quy chế hoạt động của Ban biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu.

4. Phối hợp với các ngành chức năng thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu.

Điều 9. Trách nhiệm, quyền hạn của các đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu

1. Trách nhiệm, quyền hạn của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Bạc Liêu:

a) Tổ chức thực hiện theo các quy định trong Quy chế này.

b) Bố trí cán bộ quản lý, phân công cụ thể cán bộ biên tập của cơ quan để tiếp nhận, tổng hợp, xử lý thông tin theo đúng quy trình đã quy định tại Quy chế này.

c) Xây dựng kế hoạch duy trì, nâng cấp hệ thống cung cấp thông tin và dịch vụ của cơ quan, đơn vị; đảm bảo các cơ sở dữ liệu, các phần mềm ứng dụng của cơ quan, đơn vị đáp ứng được yêu cầu về thông tin và dịch vụ mà cơ quan, đơn vị tham gia cung cấp cho Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu.

d) Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê theo yêu cầu của Sở Thông tin và Truyền thông liên quan đến hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu.

2. Quyền và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu:

a) Được khai thác thông tin cần thiết trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu để phục vụ cho nhu cầu hoạt động của các tổ chức, cá nhân. Khi sử dụng, trích dẫn tin, bài, ảnh… từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu phải ghi rõ “Nguồn: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu”.

b) Các cá nhân cung cấp tin, bài, ảnh và các thông tin phù hợp với yêu cầu nội dung của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu, được Ban biên tập kiểm duyệt và đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu (kể cả trên các Cổng thành phần của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu) sẽ được hưởng chế độ nhuận bút theo quy định hiện hành.

c) Phản ánh với Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Ban biên tập về chất lượng hoạt động cũng như các vấn đề khác có liên quan đến Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu.

Chương IV

KINH PHÍ THỰC HIỆN, CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, KIỂM TRA,

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điêu 10. Kinh phí thực hiện

1. Kinh phí duy trì hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu được chi từ nguồn thu hoạt động, nguồn viện trợ, tài trợ, các nguồn huy động hợp pháp khác của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu (nếu có) và nguồn cân đối trong dự toán chi ngân sách hàng năm của Sở Thông tin và Truyền thông

2. Kinh phí hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu được sử dụng cho các nhiệm vụ sau (khi có nhu cầu thực tế):

a) Chi cho đầu tư và nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị.

b) Nâng cấp, thuê đường truyền kết nối Internet

c) Mua, nâng cấp bản quyền phần mềm và đầu tư mở rộng, phát triển Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu

d) Quản lý, điều hành, trực vận hành Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu

đ) Chi trả thù lao cho Ban biên tập và nhuận bút cho tác giả có tin, bài, ảnh… được đăng tải lên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu theo quy định.

e) Các khoản chi khác phục vụ hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu

3. Mức chi, chế độ chi được thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 11. Chế độ báo cáo và kiểm tra

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì kiểm tra việc thực hiện Quy chế này; đồng thời thống kê, đánh giá kết quả tham gia hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu và chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ hàng quý, năm và đột xuất khi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

            Điều 12. Tổ chức thực hiện

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Trưởng Ban biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí, các doanh nghiệp và cá nhân tham gia cung cấp, trao đổi thông tin trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp

Quy chế này có hiệu lực từ ngày 15/7/2011