SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
6
0
2
0
7
Tin tức sự kiện Thứ Sáu, 12/01/2018, 15:45

Kế hoạch triển khai thi hành Luật trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Quyết định số 1355/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật trợ giúp pháp lý. Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 tổ chức triển khai thi hành Luật trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Mục đích của Kế hoạch xác định các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, kết quả đầu ra và trách nhiệm, cơ chế phối hợp của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật trợ giúp pháp lý; góp phần phổ biến, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, chấp hành quy định của Luật trợ giúp pháp lý; Tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật, xác định rõ trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao về triển khai thi hành Luật trợ giúp pháp lý, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn và chất lượng.

Nội dung thực hiện của kế hoạch:
- Tổ chức quán triệt, truyền thông về nội dung Luật trợ giúp pháp lý và hoạt động trợ giúp pháp lý: tổ chức hội nghị quán triệt những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật trợ giúp pháp lý; tổ chức truyền thông về nội dung cơ bản, điểm mới của Luật trợ giúp pháp lý và hoạt động trợ giúp pháp lý trên các phương tiện thông tin đại chúng và hình thức khác nhau.
- Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý: tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý.
- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động trợ giúp pháp lý: tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm quản lý việc tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý.
- Nâng cao năng lực cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý: tổ chức tập huấn các nội dung của Luật trợ giúp pháp lý hoạt động trợ giúp pháp lý cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý và cán bộ, công chức thực hiện quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý; tổ chức tập huấn về nghiệp vụ và kỹ năng trợ giúp pháp lý cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý.
- Rà soát người thực hiện trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thuộc diện được trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh: rà soát trợ giúp viên pháp lý được bổ nhiệm và chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước được thành lập theo quy định Luật trợ giúp pháp lý năm 2006; rà soát tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý và người tham gia trợ giúp pháp lý theo Luật trợ giúp pháp lý năm 2016, tổ chức trong tên gọi có sử dụng cụm từ “trợ giúp pháp lý” trên địa bàn tỉnh; rà soát luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật có đủ điều kiện tham gia trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 trên địa bàn tỉnh; rà soát, thống kê người thuộc diện được trợ giúp pháp lý theo quy định Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 trên địa bàn.
- Cập nhật, công bố danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn và các thủ tục hành chính theo quy định của Luật trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Để tổ chức thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Giám đốc các Sở, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi quản lý nhà nước của mình có trách nhiệm chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí; các cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì thực hiện nhiệm vụ cụ thể trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí bảo đảm việc triển khai thi hành Luật trợ giúp pháp lý, gửi các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách hàng năm theo quy định của pháp luật./.
                                                                                      Kim Hoa (VP)

Số lượt người xem: 487 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày