SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
6
0
1
8
1
Tin tức sự kiện Thứ Sáu, 12/01/2018, 15:55

UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh năm 2018

Ngày 28/12/2017, UBND tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành Kế hoạch số 110/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh

Trên cơ sở thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ và Thông tư số 01/2015/TT-BTP ngày 15/01/2015 của Bộ Tư pháp, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý đã thành lập Phòng Pháp chế hoặc bố trí công chức pháp chế chuyên trách thì tiếp tục duy trì, hoạt động ổn định, đối với các cơ quan, đơn vị chưa thành lập Phòng Pháp chế hoặc bố trí nhân sự phụ trách công tác pháp chế (chuyên trách hoặc kiêm nhiệm) trên cơ sở biên chế hiện có của cơ quan đơn vị, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 12 của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP. Đối với công tác pháp chế của các doanh nghiệp nhà nước được thực hiện theo nội dung quy định tại Điều 7 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP của Chính phủ.

Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh hoạt động Pháp chế bao gồm: Công tác xây dựng pháp luật và góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Công tác kiểm tra, tự kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Công tác theo dõi thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật; Công tác bồi thường của Nhà nước; Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; Công tác tham mưu về các vấn đề pháp lý, tham gia tố tụng và về thi đua khen thưởng trong công tác pháp chế.
Để tổ chức thực hiện, UBND tỉnh giao Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước triển khai, chỉ đạo hoặc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác pháp chế năm 2018 và tổ chức thực hiện có hiệu quả tại cơ quan, đơn vị; định kỳ báo cáo (qua Sở Tư pháp) kết quả thực hiện công tác pháp chế năm 2018; Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp giúp UBND tỉnh tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức pháp chế trên địa bàn tỉnh phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; Sở Tư pháp có trách nhiệm tham mưu giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này; định kỳ tổng hợp, xây dựng Báo cáo kết quả công tác pháp chế năm 2018 trên địa bàn tỉnh theo quy định.
Tổ chức thực hiện công tác pháp chế nhằm từng bước củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả hoạt động pháp chế của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý. Đồng thời, triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả, đúng pháp luật công tác pháp chếtrên địa bàn tỉnh, thúc đẩy, tăng cường các hoạt động kinh tế, xã hội, góp phần đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương./.
Diễm My

Số lượt người xem: 475 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày