SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
6
0
1
9
4
Tin tức sự kiện Thứ Sáu, 19/01/2018, 14:30

Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” giai đoạn 2017-2020

Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-HĐTĐKT ngày 29 tháng 8 năm 2017 của Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Trung ương tổ chức thực hiện phong trào thi đua Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2017 triển khai, thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” giai đoạn 2017-2020.

Mục đích của kế hoạch việc tổ chức phát động và triển khai có hiệu quả phong trào thi đua sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bạc Liêu, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; Các doanh nghiệp tổ chức phong trào thi đua thiết thực hiệu quả với mục tiêu xây dựng doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh, có hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, phát triển bền vững. Xây dựng hình ảnh doanh nhân, doanh nghiệp năng động, sáng tạo gắn liền với hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tạo ra những sản phẩm dịch vụ uy tín cho cộng đồng; Thông qua việc tổ chức các phong trào thi đua, phát huy và khuyến khích tính sáng tạo của các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Nội dung thực hiện của phong trào thi đua:
- Đối với các cơ quan, đơn vị và địa phương: (1) thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó cần chú trọng đến công tác cải cách thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp; bảo đảm công khai, minh bạch, đơn giản hóa, giảm chi phí cho doanh nghiệp; nêu cao trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nhân, doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh; khuyến khích và có biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp; rà soát, sửa đổi, bổ sung các chính sách hỗ trợ thành lập và phát triển doanh nghiệp, đảm bảo cắt giảm tối thiểu 10% chi phí trong giải quyết thủ tục hành chính. (2) thi đua áp dụng phương thức quản lý hiện đại, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, bảo đảm quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp; hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa cho doanh nghiệp. (3) hỗ trợ doanh nhân xây dựng thương hiệu sản phẩm gắn với doanh nghiệp; nâng cao khả năng tiếp cận thị trường, quảng bá sản phẩm thông qua các chương trình xúc tiến thương mại; hỗ trợ doanh nghiệp trong đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực.
- Đối với doanh nghiệp: (1) thi đua đổi mới quản lý, quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động, sức cạnh tranh của các doanh nghiệp cũng như từng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; tăng doanh thu, lợi nhuận; (2) thi đua cải tiến khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động; áp dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất kinh doanh, kinh doanh phù hợp với yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay; (3) thi đua xây dựng và nâng cao thương hiệu, giá trị sản phẩm, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; (4) thi đua tập trung nguồn lực, tăng cường liên kết sản xuất, xây dựng thương hiệu và “chữ tín” trong kinh doanh; (5) thi đua thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước đảm bảo đủ và vượt chỉ tiêu kế hoạch, thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng đất đai hợp lý, bảo vệ môi trường, tham gia tích cực công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, có những việc làm thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới.
Để tổ chức thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh giao các cơ quan, đơn vị và địa phương; Hội doanh nhân trẻ tỉnh (các doanh nghiệp tham gia sinh hoạt Hội) và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh căn cứ kế hoạch này xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện phong trào thi đua đạt kết quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2017 và những năm tiếp theo; Đồng thời tiếp tục tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về chủ trương hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp tại Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020; đồng thời, tuyên truyền sâu rộng Kế hoạch số 25/HĐTĐKT-HCTC ngày 15 tháng 9 năm 2016 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng về việc triển khai Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ./.
Kim Hoa -VP

Số lượt người xem: 485 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày