SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
6
0
1
8
0
Tin tức sự kiện Thứ Sáu, 19/01/2018, 15:20

Quy chế phối hợp trong công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ngày 09 tháng 01 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ký Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Quy chế này quy định nguyên tắc, đầu mối chủ trì, nội dung, trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Về nguyên tắc phối hợp: Chủ động, kịp thời, đúng trình tự, thủ tục và yêu cầu quản lý nhà nước; đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phân định rõ trách nhiệm của cơ quan phối hợp; bảo đảm yêu cầu chuyên môn, chất lượng và hiệu quả công việc; đề cao trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị rà soát, hệ thống hóa văn bản và cán bộ, công chức, viên chức tham gia phối hợp rà soát, hệ thống hóa văn bản; việc rà soát, hệ thống hóa văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.
Nội dung phối hợp: Phối hợp thực hiện công tác rà soát văn bản, hệ thống hóa văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; rà soát văn bản, hệ thống hóa văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; lấy ý kiến cơ quan tư pháp về kết quả rà soát văn bản; xây dựng, triển khai kế hoạch hệ thống hóa văn bản theo định kỳ; Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng Phòng Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản chung của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp mình.
Hình thức phối hợp: Căn cứ quy định của pháp luật, nội dung, yêu cầu cụ thể, việc phối hợp trong công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản được thực hiện bằng các hình thức như lấy ý kiến bằng văn bản, trao đổi tại cuộc họp, thư điện tử, điện thoại hoặc các hình thức phù hợp khác.
Để tổ chức thực hiện có kết quả, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc và báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quy chế; Giám đốc Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo kinh phí cho việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật theo phân cấp ngân sách
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 01 năm 2018./.

Diễm My


Số lượt người xem: 481 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày