SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
6
0
1
5
7
Tin tức sự kiện Thứ Hai, 22/01/2018, 09:50

Bạc Liêu ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017

Ngày 17/01/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh ký Kế hoạch số 06/KH-UBND về triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2017.

Mục đích nhằm đánh giá một cách thực trạng, khách quan, công bằng về kết quả thực hiện công tác CCHC hằng năm của tỉnh và các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, xã; Đánh giá kết quả triển khai các nhiệm vụ CCHC bằng định lượng, xác định rõ mặt mạnh, mặt yếu; trên cơ sở đó, rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo thực hiện công tác CCHC của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để có các điều chỉnh về mục tiêu, nội dung và các giải pháp trong việc triển khai công tác CCHC hàng năm, thực hiện tốt hơn công tác CCHC trong thời gian tới.

Nội dung của kế hoạch:
- Tổ chức triển khai Kế hoạch và các văn bản có liên quan đến việc xác định CCHC năm 2017.
- Tổ chức đánh giá và tự đánh giá của các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, xã.
- Tổng hợp xử lý số liệu và xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Chỉ số CCHC năm 2017 của tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt.
- Tổng hợp, xây dựng báo cáo trình UBND tỉnh xem xét gửi Bộ Nội vụ thẩm dịnh, xếp loại Chỉ số CCHC của tỉnh.
- Tổ chức, thẩm định, đánh giá Chỉ số CCHC của các Sở, Ban, Ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.
- Xây dựng Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số CCHC cấp xã năm 2017 để thực hiện việc đánh giá, xếp loại Chỉ số CCHC của UBND cấp xã.
- Phối hợp với Bộ Nội vụ, Bưu điện tỉnh các ngành có liên quan tổ chức điều tra xã hội học xác định Chỉ số CCHC của tỉnh.
- Tổ chức công bố Chỉ số CCHC năm 2017 của các Sở Ban ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã.
Để tổ chức thực hiện, UBND tỉnh giao cho tất cả các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện, thị xã, thành phố: Tổ chức triển khai thực hiện việc xác định Chỉ số CCHC của cơ quan đơn vị; Đồng thời giao Sở Nội vụ có trách nhiệm tham mưu giúp Chủ tịch UBND tỉnh triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Kế hoạch này. Tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2017 trên địa bàn tỉnh; đè xuất UBND tỉnh kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác CCHC năm 2017./.
                                                                                        Kim Ngân (VP)

Số lượt người xem: 557 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày