SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
6
0
2
2
3
Tin tức sự kiện Thứ Sáu, 26/01/2018, 16:20

Bạc Liêu ban hành Quyết định về việc Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2018

Ngày 19/01/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định số 141/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2018.

Nội dung của kế hoạch:

- Về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh: Xây dựng Kế hoạch rà soát, đánh giá quy định, TTHC năm 2018; kiện toàn hệ thống công chức đầu mối kiểm soát TTHC của tỉnh; xây dựng Kế hoạch truyền thông về cải cách TTHC và kiểm soát TTHC năm 2018; xây dựng Kế hoạch kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh năm 2018.
- Về xây dựng văn bản sửa đổi, thay thế các văn bản: Quyết định số 1244/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh; Quyết định số 1243/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh; Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 28/8/2014 của UBND tỉnh; Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 28/8/2014 của UBND tỉnh; Quyết định số 589/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 của UBND tỉnh; Quyết định số 855/QĐ-UBND ngày 10/6/2015 của UBND tỉnh; Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 26/8/2013 của UBND tỉnh.
-Về kiểm soát quy định thủ tục hành chính: Thực hiện đánh giá tác động TTHC và lấy ý kiến đối với quy định hành TTHC trong đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luạt và dự thảo văn bản quy phạm pháp luạt của UBND tỉnh; Thẩm định quy định TTHC trong đề nghị xây dựng văn bản QPPL và dự thảo văn bản QPPL của UBND tỉnh.
- Về kiểm soát thực hiện thủ tục hành chính: Công bố công khai TTHC; Tích hợp, nhập, đăng tải công khai TTHC trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC; thực hiện các hình thức công khai TTHC theo quy định.
- Về thực hiện quy trình tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; thực hiện quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đã được phê duyệt.
- Về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính: tổ chức rà soát, đánh giá sự phù hợp của TTHC đáp ứng yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 3,4; tổ chức rà soát, đánh giá quy định TTHC năm 2018; đề xuất giải pháp, sáng kiến cải cách việc thực hiện TTHC
Để tổ chức thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch này. Đồng thời gia UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm triển khai Kế hoạch này đến UBND các xã, phường, thị trấn thuộc phạm vi quản lý để tổ chức thực hiện và giao Sở Tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện Kế hoạch theo quy định của pháp luật và tình hình, điều kiện thực tế của tỉnh./.
                                                                                        Kim Ngân (VP)

Số lượt người xem: 620 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày