SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
6
9
1
2
2
3
Tin tổng hợp Thứ Hai, 26/11/2018, 15:25

Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng

Ngày/11/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 84-KH/TU Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng.

Với mục đích nhằm giúp các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức triển khai học tập, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nội dung của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống; giúp cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của các Nghị quyết quy định của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng.

Yêu cầu của kế hoạch các cấp ủy đảng chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực theo tinh thần đổi mới, đúng đối tượng. Khuyến khích áp dụng công nghệ thông tin vào việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết; tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi những nội dung cơ bản của Nghị quyết, kế hoạch và quy định đến các tầng lớp nhân dân bằng các hình thức khác nhau, nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động và sự đồng thuận trong xã hội; việc thảo luận, thông qua chương trình hành động của địa phương, đơn vị thực hiện các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng cần tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp, mục tiêu, chỉ tiêu phù hợp, sát với địa phương, đơn vị và bảo đảm điều kiện thực hiện; chú trọng công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc học tập, quán triệt và thực hiện các nội dung của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng.
Nội dung học tập, quán triệt của Kế hoạch:
- Tập trung làm rõ quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ giải pháp đột phá, nội dung cơ bản.
- Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
- Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
- Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.
                                                                                                             Kim Hoa (VP)
                                                                                                         
 

Số lượt người xem: 194 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày