SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
3
7
9
6
1
Văn bản mới ban hành Thứ Hai, 03/12/2018, 09:20

Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 23/11/2018, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông tư số 01/2018/TT-VPCP hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Thông tư này hướng dẫn việc tổ chức thực hiện, báo cáo tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa; các biểu mẫu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; mã số hồ sơ và mã ngành, lĩnh vực thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh; công cụ chấm điểm để đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; chức năng của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Thông tư này quy định chi tiết việc tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính bao gồm: Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Một cửa; Công bố, công khai nhóm thủ tục hành chính liên thông; Hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính; Tổ chức việc thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa; Phê duyệt nhân sự được cử làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp; Xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính; Các biểu mẫu trong giải quyết thủ tục hành chính; Nguyên tắc, cách thức ghi, sử dụng các loại biểu mẫu và lưu trữ các báo cáo, hồ sơ, sổ sách; Nội dung báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
Việc tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được quy định chi tiết tại Chương III Thông tư này, bao gồm: công tác tổ chức thu thập ý kiến đánh giá; Các chỉ số đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính; Phương thức chấm điểm và xử lý kết quả trong đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính.
Thông tư này cũng quy định rõ chức năng của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh trong việc xây dựng và triển khai dịch vụ công trực tuyến.
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 06/01/2019./.
                                                                                     Ngọc Bích

Số lượt người xem: 674 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày