Số điện thoại đường dây nóng
Số điện thoại đường dây nóng
28/03/2023 06:32
Màu chữ Cỡ chữ
Số điện thoại đường dây nóng trong công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân khi thực hiện TTHC, dịch vụ công của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng, hộp thư điện tử tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị như sau:

1. Ông Lý Vỹ Triều Dương, Phó Giám đốc Sở

- Số điện thoại bàn: 02913 686 118

- Số điện thoại di động: 0913 049 094

- Email: trieuduongbl@gmail.com

2. Ông Quách Thanh Liêm, Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức - Kế hoạch

- Số điện thoại bàn: 02913 956 050

- Số điện thoại di động: 0919 144 039

- Email: liemdlbl@gmail.com